Familia-errentaren estandarizazio-sistema, familia-politiken barruan

Familia-unitatea

Ezkontidea edo izatezko bikotekidea duen eskatzailea baldin eta ezkontza-baliogatutasunik, banaketarik edo dibortziorik ez badago, edo etxe berean bizi den izatezko bikotekideak, betiere eskatzailea ez bada emakumeen aurkako genero-indarkeriaren biktima eta egoera hori egiaztatu ez badu
Ezkontiderik edo izatezko bikotekiderik ez duen eskatzailea
Genero-indarkeriaren biktima den eskatzailea
Seme-alaben kopurua Etxebizitza berean bizi diren seme-alabak, zeinen zaintza eta jagoletza duten
Ezgaitasunarekiko kide-kopurua Familia-unitatea osatzen duten kideen kopurua, baldin eta eskumena duen agintaritzak aitortzen badie % 33ko edo gehiagoko desgaitasuna edo mendekotasun-egoera, Mendekotasun-egoeran dauden Pertsonen Autonomia Pertsonala eta Laguntza Sustatzeko abenduaren 14ko 39/2006 Legeari eta haren garapen-xedapenei jarraikiz.
Baliokidetasun-koefizientea:

Familia-errentaren maila.

Aitorpen-mota:
Eskatzailea:
Zerga-oinarri orokorra (*)
Aurrezkiaren zerga-oinarria (*)
Ezkontidea edo bikotekidea:
Zerga-oinarri orokorra
Aurrezkiaren zerga-oinarria
Familia-errentaren maila.
Familia-errenta estandarizatua = Familia-errentaren maila / Baliokidetasun-koefizientea
F.E.E.:

Urte bakoitzeko laguntzen kopurua

Familia-bizitza eta lana bateragarri egiteko laguntzak, adin txikiko seme-alabak zaintzeko. Lan-jardunaldia murriztea edota lan-utzialdia


Informazio-oharra
*batez adierazitako kopuruek %30eko igoera izan dute eta familia-mota hauei aplikatzen zaizkie:
> Familia gurasobakarra
> Familia ugaria
> Mendetasun ertaina edo handia edo % 50eko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonaren bat daukaten familia-unitateak
> Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat daukan familia-unitatea.

Lana eta familia-bizitza bateragarri egiteko laguntzak, mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko.


Informazio-oharra
*batez adierazitako kopuruek %30eko igoera izan dute eta familia-mota hauei aplikatzen zaizkie:
> Familia gurasobakarra
> Familia ugaria
> Mendetasun ertaina edo handia edo % 50eko desgaitasuna edo handiagoa duten bi pertsona dauzkan familia-unitatea.
> Genero-indarkeriaren biktima izan den kideren bat daukan familia-unitatea.
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretuaren 18. artikuluan arautzen dira egungo mugak.

Seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoak. Erditzea, tutoretza edo adopzio nazional anizkuna

Diru-laguntzaren zenbatekoa honela zehaztuko da: erditze edo adopzio anizkoitzeko seme-alaba kopurua ken 1 bider 2.000 (gutxieneko zenbatekoari dagokion euro-kopurua), eta bider familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktorea

Seme-alabak dituzten familientzako laguntza ekonomikoak. Nazioarteko adopzio sinplea/anizkuna

Nazioarteko adopzio bakuna:
Diru-laguntzaren zenbatekoa honela zehaztuko da: 2.000 (gutxieneko zenbatekoari dagokion euro-kopurua) bider familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktorea.

Nazioarteko adopzio anizkoitza:
Diru-laguntzaren zenbatekoa zehazteko, honako eragiketa hau egingo da: lehen semeari edo alabari dagozkion 2.000 €-ei 1.500 € gehituko zaizkio nazioarteko adopzio anizkoitzeko gainerako seme edo alaba bakoitzeko, eta batuketa hori familia-errenta estandarizatuari dagokion haztapen-faktoreaz biderkatuko da.

Familia-bizitza eta lana bateragarri egiteko laguntzak, adin txikiko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko.


Informazio-oharra

(*) Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren (PFEZ) Aitorpena ezkontidearekin batera (ezkontzaren deuseztapena edo senar-emazteen banantzea edo dibortzioa gauzatu aurretik) edo aurreko bikotekideren batekin egin bada, zerga-oinarri osoaren % 50 hartuko da kontuan Zerga-oinarri Orokorraren eta Aurrezkiaren Zerga-oinarriaren kasuan